Loss adjustment

Loss adjuster znamená odhadce škod. V zahraničí, zejména v USA, ale i v západní Evropě, jde o nedílnou součást systému pojišťovnictví. Jde o samostatné firmy začleněné do procesu likvidace škod, ale i procesu sjednávání formou oceňování či hodnocení rizik. Nejdůležitější činností jsou však – jak z názvu vyplývá – expertízy škod, zejména jejich oceňování, v kontextu s pojistnými či zajistnými podmínkami a smlouvami.

Historie loss adjustmentu v České republice (pomineme – li návštěvy zahraničních odborníků vyslaných zejména zajišťovnami na závažnější škodní události v minulosti) sahá cca od roku 1993. Nyní, zejména po povodních roku 2002, kdy pojišťovnám chyběly kapacity pro řešení obrovského množství povodňových škod, nastal v této oblasti významný rozvoj.

Výhody použití loss adjustera jsou následující

záruka nezávislosti vypracované expertízy – nezávislost expertíz umožňuje v řadě případů řešit obtížnou komunikaci mezi pojištěným či poškozeným a pojistitelem a může předejít komplikovaným soudním sporům
znalost problematiky pojišťovnictví – posuzování škodní události z hlediska pojistných podmínek, pojistné smlouvy
řešení škod bez ohledu na obor (náhodná škoda )
odlehčení práce likvidátora pojišťovny, časově zaneprázdněného

Činnost loss adjustera není činností samostatného likvidátora pojistných událostí ve smyslu Zákona č. 38/2004 Sb. ze dne 17. prosince 2003 o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí).

Samostatný likvidátor pojistných událostí provádí na základě smlouvy uzavřené s pojišťovnou, jejím jménem a na její účet, šetření nutné ke zjištění rozsahu její povinnosti plnit ze sjednaného pojištění. I ustanovení § 10 odst. 1 zákona hovoří o šetření nutném ke zjištění rozsahu povinnosti pojišťovny plnit. To znamená zjištění právního základu nároku na pojistné plnění, pořízení dokumentace, zjištění rozsahu a výše povinnosti plnit včetně případného krácení pojistného plnění, zachraňovacích nákladů, provádění administrativních úkonů s tím spojených atp. Jednorázový úkon prováděný expertním pracovníkem tedy nemůže být považován za výkon činnosti likvidátora (z dopisu pana JUDr. Přikryla, MFCR).

Loss adjuster neurčuje právní základ pojistného plnění. Loss adjuster je konzultant, řešící technicko – ekonomické otázky, nikoliv právní. Loss adjuster nezavazuje pojistitele plnit a nejedná jménem pojišťovny a na její účet.

více na: http://www.cap.cz/kontejner.aspx?id=43

zejména pak otázka č. 2:

Otázka: Spadají loss adjusteři do působnosti zákona, pokud je jejich činností vypracování odborných odpovědí, např. vyčíslení výše škody v cenách dle požadavku objednatele (nových, časových…), zjištění technické příčiny škody a pod. …, nikoliv však stanovení právního základu plnění?

Odpověď MF: Tyto činnosti nespadají do působnosti zákona č. 38/2004 Sb., protože není naplněna základní podmínka, a to stanovení právního základu nároku na pojistné plnění jako základního prvku činnosti likvidátora PU.