Profil společnosti

Společnost „Kolumbus“ s.r.o. je expertní a poradenskou firmou, založenou v roce 1997 logo_kolumbusdvěma společníky za účelem poskytování služeb v oblasti pojišťovnictví a stavebnictví.

Poradenská a expertní činnost společnosti je zaměřena zejména na problematiku škod a oceňování majetku. Právnická osoba „Kolumbus“ s.r.o. , tuto činnost vykonává na základě oprávnění vyplývajících z koncesní listiny a živnostenských listů.

Produktem společnosti jsou expertízy – expertní posudky. Konečnými uživateli posudků jsou zejména pojišťovny a pojistně – makléřské společnosti, které požadují ocenění nemovitého a / nebo movitého majetku klientů a škod na tomto majetku, dále podnikatelé – právnické i fyzické osoby, kteří požadují ocenění svého majetku – movitého a / nebo nemovitého a škod (majetkové újmy) na tomto majetku. Dále leasingové společnosti a státní orgány a organizace.

V současné době rozšiřuje společnost své služby o výkon samostatného likvidátora pojistných událostí dle zákona č. 38/2004 Sb. o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a připravované prováděcí vyhlášky

„Kolumbus“ s.r.o. je členem, Komory samostatných likvidátorů pojistných událostí se sídlem v Praze, České komory samostatných likvidátorů pojistných událostí se sídlem v Brně. Zodpovědná osoba je členem Asociace znalců a odhadců ČR se sídlem v Brně.

Společnost „Kolumbus“ s.r.o. disponuje jednak vlastními odbornými pracovníky a dále sítí smluvních znalců a expertů z nejrůznějších oborů, kteří jsou schopni řešit jakoukoliv škodu z široké škály možných problematik vyplývajících z majetkového i odpovědnostního pojištění. Dále využíváme pro řešení odborných otázek odborné laboratoře a zkušebny materiálů.

Činnost společnosti je zaměřena na Českou republiku a také na Slovensko, kde jsme zřídili kancelář v Kežmaroku (Poprad).

Expertní činnost

Expertní činnost“Kolumbus“ s.r.o. zpracovává přes 150 expertních posudků ročně. Posudky jsou zaměřeny převážně na škody na nemovitostech, strojích a průmyslu, a přepravovaném zboží. Firma „Kolumbus“s.r.o. poskytuje kompletní servis při likvidaci majetkových škod. Činnost, kterou provádí, zahrnuje od pohotovosti, včasné prohlídky a dokumentace škody, přes zjišťování příčin škod, rozsahu škod k vyčíslování výše škod v nových, časových či obvyklých cenách, dále oceňování majetku (např. pro účely stanovování pojistných částek ale i oceňování všeobecně). Součástí činnosti je dále podpůrné zajišťování potřebných laboratorních expertíz ve specializovaných laboratořích, včetně interpretace výsledků dle otázek zadavatele.
Zadavateli posudků jsou zejména významné pojišťovny, dále makléřské společnosti, leasingové společnosti a jiné firmy, například spediční, dopravní apod.

Záruka nestrannosti a nepodjatosti, prohlášení o nezávislosti

Expertízy jsou zpravidla zpracovávány minimálně dvěma experty. Na zpracování složitějších a odborně náročnějších posudcích se podílejí i externí odborná pracoviště (zejména laboratoře poskytující materiálové analýzy). Výsledné posudky a expertízy potvrzuje vedle odpovědného pracovníka – znalce též vedoucí pracovník společnosti s právem verifikace. Tímto postupem je dosaženo dvoustupňového kontrolního systému spolu se zajištěním nezbytné nestrannosti a nepodjatosti.
„Kolumbus“ s.r.o. prohlašuje, že je bez závazků, které by bránily v jeho nezávislosti. Společnost není ani zčásti vlastněna žádnou pojišťovnou.

Oceňování věcí nemovitých

Při oceňování související se zjištěním majetkové újmy na nemovitém majetku, při stanovení ocenění věci či majetkové újmy, vychází ze dvou různých způsobů:

Jednak zjištění nákladů stavebních prací rozpočtem, za využití uznávané databáze cen, např. firmy ÚRS Praha a.s., Pražská 18, Praha 10, při respektování § 2 Zákona o cenách č. 526/1990 Sb. (ve znění pozdějších předpisů).

Jsou uplatněny principy pro ocenění parciální či totální škody. Nezbytná je aplikace právního prostředí konkrétních pojistných smluv, jde – li o ocenění pro zákazníka z prostředí pojišťovnictví (zde je obvyklé oceňování v pojmech nová cena, časová cena).

nebo

jde o nákladový způsob ocenění dle vyhlášky ministerstva financí č. 540/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku;

Oceňování věcí movitých

Oceňování věcí movitých Při oceňování movitého majetku je vycházeno ze dvou znaleckých standardů, ze standardu č I. „Oceňování motorových a jejich přípojných vozidel“ a zejména ze standardu č. VIII. „Oceňování movitého majetku, strojů a zařízení“.
Pro konkretizaci koeficientů, pomocí nichž se vypočítává z výchozích cen ceny časové, disponujeme vybudovanou informační základnu, která pro jednotlivé obory movitých a nemovitých věcí obsahuje koeficienty růstu výrobních cen daného oboru. Tuto informační základnu neustále doplňujeme o údaje získávané ze Státního statistického úřadu.

Oceňování majetkové újmy vychází z principu, aby byl plně respektován požadavek navrácení do původního stavu. Je – li možno opravou uvést poškozenou věc do původního stavu, pak se majetkovou újmou rozumí účelně vynaložené náklady na opravu, včetně rozdílu (+/-) hodnoty věci před opravou a po opravě. Je – li věc neopravitelná (výše nákladů na opravu převyšuje cenu věci před poškozením nebo nelze opravu provést, jedná se o totální škodu; výše majetkové újmy je dána cenou věci před poškozením, mínus hodnota využitelných zbytků, případně plus náklady na likvidaci zbytků.

Nezbytná je aplikace právního prostředí konkrétních pojistných smluv, jde – li o ocenění pro zákazníka z prostředí pojišťovnictví.

Jakost

Společnost „Kolumbus“ s.r.o. má zpracován interní systém řízení jakosti a odpovědnosti podnikatele – právnické osoby, navržený podle normy ČSN ISO 9004-2 ŘÍZENÍ JAKOSTI A PRVKY SYSTÉMU JAKOSTI, Část 2: Směrnice pro služby.
Ocenění musí zákazníkovi poskytovat informace o hodnotě majetku (či majetkové újmy), které v maximální možné hodnotě odrážejí jeho skutečnou hodnotu v dané době a místě. Jen v takovém případě je schopno uspokojovat potřebu zákazníka.

Pro dosažení kvalitního ocenění je nutná spolupráce mezi zákazníkem a dodavatelem služeb – zpracovatelem ocenění a to především při stanovení účelu, jakému má ocenění sloužit a v poskytnutí veškerých potřebných informací, které má zákazník o oceňovaném majetku k dispozici.

Ocenění daného majetku odráží stav na trhu tohoto majetku v daném čase a místě, respektive k datu zadaného zákazníkem.

Ocenění je reprodukovatelné. Reprodukovatelnost znamená, že jiný znalec (odhadce), který bude vycházet ze stejných výchozích podmínek, stejných předpokladů a stejně chápaných faktorů rizika, dospěje k téže výsledné hodnotě, respektive se bude pohybovat v přijatelném pásmu hodnot ocenění. V každém posudku jsou proto uvedeny všechny výchozí podmínky a předpoklady za kterých bylo provedeno ocenění majetku.

Po předání posudku zákazníkovi zjišťuje, zda a v jaké míře posudek splňuje požadavky zákazníka a zjišťují se příčiny případných rozporů. V případě oprávněných připomínek zákazníka, přepracuje posudek tak aby respektoval všechny další doplňující informace.

Vždy dbá na to, aby připomínky zákazníka ani jiné vlivy neovlivnily nezávislost, úplnost a správnost ocenění.

Cílem poskytovaných služeb je dosáhnout spokojenosti zákazníka s vypracovaným posudkem. Zákazník musí být přesvědčen, že posudek maximální možné míře odráží věrně hodnotu majetku / majetkové újmy v čase a místě a že byly při jeho vypracování použity všechny relevantní dostupné informace.

Posudek musí být zpracován na takové odborné ale i formální úrovni, aby se mohl s ním zákazník ztotožnit. Posudek musí být po formální stránce zákazníkovi zcela srozumitelný.

Archivace

Všechny vypracované posudky jsou společně se všemi relevantními informacemi, uchovávány po dobu pěti let, kdy jsou skartovány. Elektronicky jsou posudky a ostatní elektronicky archivované údaje uloženy po dobu nejméně deseti let.