Nabídka služeb

Expertízy škodních událostí
Škody na stavbách
Škody z průmyslu a podnikatelů
Škody z odpovědnosti
Škody zemědělské a potravinářské
Škody přerušením provozu
Škody z přepravy – havarijní komisariát
Škody občanu, domácností
Zjištění pojistné hodnoty, podpojištění, oceňování majetku
Posouzení rizika
Realizace využitelných zbytků
Ostatní služby (hotline, průběžné informace, odhad škody – rezerva, záloha)
Termíny, ceny
Cenová nabídka


Expertízy škodních událostí
Firma „Kolumbus“s.r.o. si Vám dovoluje nabídnout kompletní servis pro likvidace majetkových škod. Za tímto účelem máme sestaven tým expertů a znalců z řady oborů a se zkušenostmi s expertízami škod pro pojišťovny.

Činnost, kterou jsme schopni zajistit zahrnuje od pohotovosti, včasné prohlídky a dokumentace škody, přes zjišťování příčin škod, rozsahu škod k vyčíslování výše škod v nových či časových cenách i ověřování pojistných hodnot a oceňování všeobecně. Jsme schopni dále zajistit potřebné laboratorní expertízy ve specializovaných laboratořích, včetně interpretace výsledků dle znění pojistných podmínek a definic. Posuzování okolností škody z hlediska pojistných podmínek a pojistné smlouvy je samozřejmostí. Nejedná se o činnost samostatného likvidátora pojistných událostí dle Zákona č. 38/2004 Sb. (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí).

Spektrum škod, které likvidátoři pojišťoven řeší, je natolik široké, že samotní likvidátoři nemohou odborně pojmout veškeré odborné problematiky tohoto spektra. Pro pojišťovnu nemůže být ekonomické udržovat v řadách zaměstnanců odborníka na každou jednotlivou oblast, neboť některé škody jsou naprosto ojedinělé a i běžné škody – například stavební, vyžadují často vyjádření několika odborníků v příbuzných oborech.

Konkrétní škodu má ve firmě „Kolumbus“s.r.o. vždy na starosti loss adjuster – odhadce-koordinátor, od převzetí zakázky od objednatele po předání výsledků. U rozsáhlých škod je zapotřebí spolupráce řady odborníků z různých oborů. Tento tým je vždy podle konkrétního případu a zadaných (řešených) otázek sestaven koordinátorem. Úkolem je nejen řešení zadaných otázek (ve spolupráci s odborníky), ale je zde nutné i úzce komunikovat s poškozeným (pojištěným, makléřem.) i pojistitelem k nalezení optimálního způsobu (postupu) řešení. Tím na sebe koordinátor (je-li to žádoucí) i přebírá komunikační tlak ze strany pojištěného a makléře na urychlení postupu likvidace a ulehčuje tím pozici objednatele – likvidátora.

Minimalizace škod
Optimálním postupem při likvidaci následků škodní události lze škody minimalizovat. Této skutečnosti jsme si plně vědomi a využíváme zkušeností i získaných kontaktů k zajištění co možná nejefektivnějšího přístupu. Příkladem jsou například využívání sanačních firem či odprodeje využitelných zbytků, spolupráce při vyhledávání náhradních řešení, výrobních možností a pod.

Škody na stavbách

Zjištění technické příčiny vzniku škody, stanovení rozsahu škody, případně stupně provozního opotřebení diagnostikem staveb; výpočet nákladů na znovuuvedení do původního stavu v nových nebo časových cenách standardně v cenových relacích dle URS Praha (dle požadavku i v jiných databázích) ke dni vzniku škody, možnost revize nároku poškozeného – posouzení či přecenění cenových kalkulací a výkazů výměr předložených poškozeným. Ověření pojistných částek.

Pro klienty pojišťoven příprava nároku po poškození stavby ve formě rozpočtů, technických zpráv, expertíz a znaleckých posudků

Škody z průmyslu a podnikatelů

Škody z pojištění podnikatelů a průmyslu zahrnují široké spektrum odborných problematik, které jsme připraveni řešit. Spolupracující odborníci ze strojírenství, energetiky, chemického průmyslu, potravinářství, automobilového průmyslu, letecké výroby, textilní produkce i úzce specializovaní experti, pokrývají veškeré potřeby odborností nutných k řešení všech škod v průmyslu i škod podnikatelů. Realizace využitelných zbytků. Řešení škod z přerušení a omezení provozu.

Hodnocení či příprava nároku poškození výrobního zařízení, výrobků, surovin.

Škody z odpovědnosti

Zjištění tzv. „skutečně vzniklé škody“ v cenách obvyklých, . Realizace využitelných zbytků. Řešení škod z odpovědnosti projektantů, škody z odpovědnosti dopravců, odpovědnost za výrobek, zjištění možnosti regresů.

Škody zemědělské a potravinářské

Ve spolupráci s odborníky a specializovanými laboratořemi umíme hodnotit zemědělské produkty, ekonomické ztráty při živelních událostech, chybách při uskladnění či v procesu výroby, dodržení obecně závazných vyhlášek, zákonů. Realizace využitelných zbytků.
Škody přerušením provozu

Posouzení ztrát z přerušení či omezení provozu

(ztráty zisku, výše promarněných stálých nákladů, vícenáklady) dle definice pojmu v pojistných podmínkách, dohled a technická doporučení k obnovení provozu bez prodlení. Dohled či doporučení efektivního vynaložení vícenákladů. Práce s účetními doklady, analýzy budoucího vývoje.
Škody z přepravy – havarijní komisariát

Operativní prohlídky škodním komisařem se znalostí problematiky, u příjemce zboží, na místě havárie či v celním skladu. Sledování dlouhodobého zpracovávání poškozené zásilky. Pomoc při odprodeji poškozené zásilky v případě, že ji příjemce odmítne převzít. Zkušenosti se škodami pro zahraniční pojišťovny a zahraniční havarijní komisaře. Kontakty na zahraniční havarijní komisaře.

Škody občanů, domácností

Operativní prohlídky odborníkem se znalostí problematiky oceňování movitých a nemovitých věcí, tvorby rozpočtů. Pomoc při přípravě nároku vůči pojišťovně.

Zjištění pojistné hodnoty, podpojištění, oceňování majetku
Ocenění majetku pro účely ověření sjednané pojistné částky v nových či časových cenách, návrh (ocenění) pojistné částky pro makléřské společnosti. Stanovení hodnoty využitelných zbytků.

Kromě oceňování majetku pro účely pojištění a likvidace pojistných událostí zajišťujeme pomocí našich smluvních partnerů:

oceňování podniků
ocenění know-how
oceňování pro právní úkony (vklad majetku, sloučení – rozdělení společnosti, poskytnutí úvěrů…)
Posouzení rizika
Provádíme posuzování rizika požáru, povodně, nebezpečných klimatických vlivů, splnění podmínek bezpečnosti práce apod. Provádíme prohlídky skladů pro účely pojištění. Doporučení vhodná řešení. Stanovení PML.

Realizace využitelných zbytků
Realizace využitelných zbytků je problém, který zatěžuje vztah mezi poškozeným a pojistitelem, i svědomí likvidátora při řešení pojistné události, kde se potenciálně využitelné zbytky vyskytují.

Poškozený obvykle argumentuje, že se zabývá prodejem (výrobou) věcí nových, nepoškozených, nikoliv prodejem věcí druhé jakosti, a ani jeho zákazníci zboží snížené jakosti nepřijmou, ani za sníženou cenu. Snaží se nahradit poškozené zboží novým a zboží poškozené, byť využitelné, má snahu likvidovat, protože jeho uvedení na trh může poškodit jeho dobré jméno, snížit objem realizovaného prodeje zboží první jakosti, tedy i zisky a může mít i právní důsledky, nehledě na problematiku řízení jakosti, bezpečnosti, záruk, shody a pod. V lepším případě poškozený (opět) prohlásí, že se zabývá jen zbožím první jakosti a pokud bude existovat zájemce o koupi, rád mu jej prodá. Prodejem se však zabývat nechce, neboť jej to administrativně zatíží.

Takové zboží je pak obvykle pojistitelem proplaceno, pojistitel se již nestará, jak poškozený – majitel věci s věcí naloží. Ten je buď skutečně likviduje, nebo i odprodá, mnohdy za původní cenu.

Přitom prohlášení likvidátora, znalce, experta, externího likvidátora či jiné nezávislé osoby o hodnotě využitelných zbytků obvykle nestačí k prokázání skutečné hodnoty zbytku. Existuje mnoho příkladů, kdy např. likvidátor odečte z plnění hodnotu cihel z rozbořeného objektu, ale nikdo by je nekoupil, a jen náklady na očištění každé z nich od malty několikrát převýší cenu nové. Stanoví – li například znalec ve znaleckém posudku hodnotu zbytku na 20%, ještě to nemusí znamenat, že existuje zájemce, který tuto věc za stanovenou cenu koupí. Nebo naopak, věc půjde „na dračku“ a cena bude stoupat nad stanovenou hodnotu. Není nad praxi, tedy nad zákon nabídky a poptávky.

Právní rámec v České republice neumožňuje pojistiteli přechod vlastnického práva k věci, kterou proplatí jako zničenou, věc zůstává v majetku poškozeného. Pojistitel však může například požadovat doklad o likvidaci, nebo může přimět klienta, aby se pokusil škodu zmírnit, tedy zbytky realizovat (odprodat).

Ne každé zboží či potenciálně využitelné věci jsou vhodné k odprodeji. Jistě existuje řada typů věcí či typů poškození, kde samotné minimální riziko, že by věc mohla být poškozena, je tak vysoké, že je nutná jeho likvidace. Jistě existují obory (např. letecký průmysl, farmakologický promysl), kde je riziko neúnosné. Často jen povaha zboží, například známá značka, znemožňuje prodej bez rizika poškození dobrého jména, trhu a pod. Ale zbývá mnoho věcí, které lze prodat…

 

Ostatní služby (hotline, průběžné informace, odhad škody – rezerva, záloha)

Firma „Kolumbus“s.r.o. nabízí „horkou linku“ 24 hodin denně pro příjem požadavku provedení prohlídky na místě vzniku škody.

Během řešení škody, zejména po provedené prohlídce firma „Kolumbus“s.r.o. informuje objednatele o výsledcích prohlídky a předběžných poznatcích. Na základě požadavků je sdělen předběžný odhad škody po provedené prohlídce, který může sloužit k vytvoření rezervy či jako podklad pro rozhodnutí o výši přiměřené zálohy.
Termíny, ceny

Obvyklé dodací lhůty

Práce jsou zahájeny okamžitě po požadavku objednatele. Místní šetření provedeno neprodleně, případ je obvykle řešen cca 3 týdny (do značné míry je však dodací lhůta závislá na dokládání vyžádaných materiálů od klienta či poškozeného). Na vyžádání je vyhotovena předběžná zpráva z prohlídky do 24 hodin.

Cenová nabídka

Cenová nabídka likvidace majetkových škod zásadně vychází ze skutečně vzniklých nákladů a pracnosti jednotlivého řešeného případu, nikoliv z výše řešené škody či z hodnoty oceňovaného majetku.

Skutečně vzniklé náklady se skládají z hodinové sazby firmy „Kolumbus“s.r.o. a z případných nákladů externích (náklady spojené s laboratorními testy apod.). Externí spolupracovníci jsou vybíráni nejen dle jejich odborné způsobilosti, ale také dle přiměřenosti jejich cenových požadavků, takže lze garantovat i přiměřenost nákladů celého řešení. Je však třeba připomenout, že v různých odborných oblastech jsou obvyklé různé sazby (např. ocenění nemovitosti, vs. audit.). V případě speciálního požadavku na využití znalce s velmi vysokou autoritou v daném oboru je nutné cenu projednat individuálně.

Ceník služeb (sazeb) zašleme na požádání: lossadjuster@lossadjuster.cz

V případě požadavku objednatele lze učinit předem odhad (případně nabídku) nákladů pro konkrétní případ.